วิสัยทัศน์ อัตรากำลัง แผนที่ ประวัติอำเภอ ติดต่อเจ้าหน้าที่
 


นายยุทธการณ์   ไทยลา
เกษตรอำเภอเกาะคา

 
เกษตรจังหวัดลำปาง
สนง.อำเภอเมืองลำปาง
สนง.อำเภอเสริมงาม
สนง.อำเภอเกาะคา
สนง.อำเภอแม่พริก
สนง.อำเภอสบปราบ
สนง.อำเภอเถิน
สนง.อำเภอแม่เมาะ
สนง.อำเภอแม่ทะ
สนง.อำเภอห้างฉัตร
สนง.อำเภอเมืองปาน
สนง.อำเภอวังเหนือ
สนง.อำเภอแจ้ห่ม
สนง.อำเภองาว
 
 
 
 วันที่ 17 มีนาม 2565
  นายยุทธการณ์ ไทยลา เกษตรอำเภอเกาะคา
  เข้าร่วมประชมณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
  เเกษรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดลำปาง
  โดยมี นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการฯ
  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง
 

วันที่ 16 มีนาคม 2565
  นางสาวขวัญชนก วงศ์จักร นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วย
  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา ลงพื้นที่ตรวจ
  สวนลำไยที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุ ร่วมกับผู้นำ
  ชุมชนบ้านมะกอกนาบัว ม. 4 ต.ไหล่หิน จากการลง
  พื้นที่ พบว่่า ได้รับความเสียหายตั่งแต่ปานกลางจนถึง
  มาก เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือและ
  การจัดการต้นลำไยที่ได้รับผลกระทบแก่เกษตรกร

  วันที่ 15 มีนาคม 2565
  นายยุทธการณ์ ไทยลา เกษตรอำเภอเกาะคา  
  ลงพื้นที่ บ้านสาด ม.3 และบ้านผึ้งนาเกลือ ม.5 ต.วังพร้าว
  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
  จังหวัดลำปาง โครงการชลประทานลำปาง สำนักงาน
  เกษตรจังหวัดลำปาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง อาจารย์
  จาก มทร. กำนันตำบลวังพร้าว และสท.ตำบลวังพร้าว
  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมและลงพื้นที่ขับเคลื่อน
  การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง โดยความร่วมมือ  
  ระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG
  Model สาขาเกษตร และคณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร
  หอการค้าไทย ในวันที่ 18-19 มี.ค. 2565
 

  วันที่ 10 มีนาคม 2565
  นายยุทธการณ์ ไทยลา เกษตรอำเภอเกาะคา
  มอบหมายให้ นายสถาพร วงศ์สุรีย์ นวส.ชำนาญการ
  และนายวิฑูรย์ นันตา เกษตรกรตำบลไหล่หิน เข้าร่วม
  เวที Focus group เพื่อสรุปการประเมินสถานการณ์
  ผลผลิตลำไยในแปลงพยากรณ์ระดับจังหวัด โครงการ
  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภุมิปัญญา
  ท้องถิ่น เพื่อจัดทำข้อมูลเทียบเคียงประกอบการจัดทำข้อมูล
  เอกภาพและจัดทำแผนการกระจายผลผลิตผลไม้ออกจาก
  แหล่งผลิต เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินการจัดการผลไม้
  ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ สำนักงานเกษตร
  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 
  วันที่ 8 มีนาคม 2565
  นายยุทธการณ์ ไทยลา  เกษตรอำเภอเกาะคา  
  มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ เนตรพิทูร นวส.ชำนาญการ
  ร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
  สังคมตำบล เพื่อต่อยอดและพัฒนาการขับเคลื่อนการ
  ดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
  เปราะบางรายครัวเรือน โดยบูรณาการสวัสดิการสังคม
  แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ตำบลละ 1 ศูนย์ ณ ห้องประชุม
  เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


แนะนำสำนักงาน
แหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลพื้นฐานเกษตร
แผนพัฒนาการเกษตร
ปฏิทินการเพาะปลูกพืช
ปฏิทินตามระบบส่งเสริม
Road Map ศกพ.
แผนที่ข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลลำไย(แปลงใหญ่)
ข้อมูลข้าว(แปลงใหญ่)
 
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ
ข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสำปะหลัง
ยางพารา
 
ข้อมูลสถาบัน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มยุวเกษตรกร
 
จำนวนผู้เข้าชมเวปไซค์

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา
กม. ๕๘๙ ถนนพหลโยธิน  ตำบลศาลา   อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐
๐๕๔-๒๘๑๙๒๒
kokha@doae.go.th